PRE-RAD, informeren en ondersteunen

Wat is de opdracht van de cel PRE-RAD? Personen beschermen en ondersteunen die geconfronteerd worden met intolerante discoursen die aanzetten tot geweld. Het doel: radicalisering en alle vormen van extremisme voorkomen door middel van informatie, onderwijs en begeleiding.

radicalisme homme carreau pano

Gegarandeerde vertrouwelijkheid 

De cel PRE-RAD bestaat uit een psychosociaal begeleidster. Net als advocaten, dokters of sociaal assistenten is ze gebonden door het beroepsgeheim. Alle gesprekken zijn dus vertrouwelijk.

De cel PRE-RAD doet ook een beroep op een netwerk van personen die de diensten vertegenwoordigen waarmee het team geregeld samenwerkt, meer bepaald het OCMW, de centra voor geestelijke gezondheid, de justitiehuizen, gevangenissen, de Lokale Werkwinkels van Brussel, de politie- en de veiligheidsdiensten. Zo wordt de psychologische, juridische, administratieve en socioprofessionele ondersteuning van de betrokkenen versterkt, en kan de cel de naasten naar betrouwbare professionals doorverwijzen.

Duidelijke informatie

De cel PRE-RAD wil duidelijke, feitelijke informatie bieden. Zo ontstaan een beter begrip van welke mechanismen tot radicalisering leiden en meer inzicht in de impact ervan op de maatschappij. Naast de vooroordelen moet ook het maatschappelijke taboe rond de problematiek de wereld uit. Het team organiseert daarom informatiesessies en reikt informatietools aan, zowel voor het grote publiek als voor professionals. Zie ook: Wat is gewelddadige radicalisering? en Toolbox

Bijdragen van jongeren

Een cruciaal deel van de preventie bestaat erin de risico's bij bepaalde bevolkingsgroepen te beperken, jongeren en hun familie in het bijzonder. De cel PRE-RAD organiseert workshops volgens het principe van actieve pedagogie en participatie. Ze bieden de gelegenheid om vrij te spreken, ieders vaardigheden te waarderen en versterken de mogelijkheid om meer weerstand te bieden tegen intolerante discoursen. Zie ook: Toolbox

Persoonlijke bijstand

De cel PRE-RAD biedt steun en psychosociale begeleiding aan personen en families die in aanraking gekomen zijn met gewelddadige radicalisering. De bijstand is vertrouwelijk en moet personen helpen om de situatie te begrijpen waarmee ze geconfronteerd worden. Het doel bestaat erin de dialoog en de banden met geradicaliseerde personen te herstellen. Dit type begeleiding kan ook rechtstreeks bestemd zijn voor de betrokken personen en past in dat geval binnen een re-integratieparcours. Zie ook: Bijstand nodig inzake radicalisering?

Meer hierover

PRE-RAD in de Brusseleir

Downloaden

Flyer

Het jaarrapport 2017-2018 van de cel PRE-RAD
Het jaarrapport 2016 van de cel PRE-RAD

Contact

PRE-RAD
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
preradbravvo@brucity.be

Susana Baco, pedagoge
02 279 66 50
0492 23 74 83
susana.baco@brucity.be