Opdracht, waarden, visie

Bravvo is de gemeentelijke preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw stelt alles in het werk om het leven in de stad te verbeteren. Dat doet ze door diensten aan te bieden op het vlak van veiligheid, welzijn en sociaal leven, in het hart van elke wijk, elke dag opnieuw.

Voetgangerszone Beurs

De verschillende facetten van preventie

Voor Bravvo gaat het er bij preventie om dat iedereen onbekommerd kan genieten van een aangename openbare ruimte, met gemeenschapswachten die dag en nacht beschikbaar zijn. Preventie houdt ook in dat er buiten de rechtbank om oplossingen worden gevonden voor conflicten en andere moeilijkheden, met de hulp van bemiddelaars en juristen. Bovendien is het een gelegenheid voor persoonlijke ontwikkeling, om projecten uit te werken en deel te nemen aan het sociale leven, met animatoren en straathoekwerkers. Tot slot kan de vzw rekenen op toegewijde teams en projecten voor de preventie van schooluitval, bescherming tegen radicalisme, diefstalpreventie, de omkadering van alternatieve administratieve straffen en boetes, en een rustig samenleven in het stadscentrum.

Voeling met het terrein

Door aanwezig te zijn op straat, op school en in de openbare ruimte willen de professionals van Bravvo zo toegankelijk mogelijk zijn. Hun belangrijkste tool is dialoog, steunend op wederzijds respect. Ze dragen wederzijdse openheid en burgerschap hoog in het vaandel, en besteden bijzondere aandacht aan jongeren, kwetsbare personen en de Brusselse diversiteit.

Bravvo kent de werkelijke levensomstandigheden in de wijken dankzij die dagelijkse contacten en heeft voeling met het terrein en de beleidsmakers. De vzw verzamelt en analyseert diverse gegevens via haar verschillende vakmensen en complementaire competenties, zowel op technisch als sociaal vlak, om zo correct mogelijk te kunnen optreden. Dat alles vormt de bestaansreden van Bravvo, samen met een netwerk aan partners – de andere gemeentediensten, instellingen als het OCMW of Samusocial, verenigingen,...

Duurzame levenskwaliteit

Sinds zijn oprichting in 2004 heeft Bravvo een nieuw elan gegeven aan de discussie over veiligheid in de stad, een voorwaarde voor duurzaam welzijn. Nieuwe preventiedomeinen en innovatieve projecten zagen het levenslicht. Het werk van Bravvo evolueert constant en biedt een duurzaam, relevant antwoord op het onveiligheidsgevoel en meer algemeen op de behoefte aan een goede levenskwaliteit in de stad. Elke burger die Brussel bezoekt of er woont of werkt, moet daar deelgenoot van kunnen zijn.

Meer hierover

Bravvo in de Brusseleir

In 2004 richtte de Stad Brussel de vzw Bravvo op, die alle diensten op het vlak van preventie van onveiligheid bundelt.

De oprichting vloeit voort uit een vaststelling die al in de vroege jaren negentig werd gedaan: net als in andere grote steden staken er in de Brusselse wijken nieuwe problemen de kop op, waarop de politie, het onderwijs of de sociale diensten in hun eentje geen antwoord konden bieden. Er was behoefte aan nieuwe manieren van werken, door projecten en maatregelen te combineren in een integrale, globale, geïntegreerde en gecoördineerde preventie. Veiligheid kent verschillende aspecten en is een essentiële voorwaarde voor een goede levenskwaliteit en een goed samenleven in de verschillende wijken. Sinds 2004 is Bravvo de centrale schakel geworden die het innovatieve beleid aanstuurt met het oog op duurzame resultaten.

De maatschappelijke opdracht van Bravvo bestaat erin “de zogenoemde geïntegreerde preventie te intensiveren om het onveiligheidsgevoel te vermin‎‎deren, het leven in de stad op te waarderen, criminaliteit en overlast te voorkomen, maar ook om het lokale buurtbeleid uit te bouwen en sociale uitsluiting te bestrijden.”

Op basis van die opdracht werden vier doelstellingen vastgelegd:

 • onveiligheid in de stad bestrijden
 • delinquentie en onburgerlijk gedrag voorkomen
 • sociale uitsluiting bestrijden
 • de levenskwaliteit verhogen en de samenleving versterken

De geplande acties moeten verlopen volgens “een benadering die een fenomeen of probleem in zijn geheel en met behulp van verschillende tools, actoren en coherente, geharmoniseerde maatregelen aanpakt, zowel met oog voor preventie en bestraffing als opvolging.” Ze worden geleid in samenwerking met de andere gemeentediensten en de instellingen en verenigingen die actief zijn op het grondgebied van de Stad Brussel.

De actiestrategie van Bravvo valt op omdat ze rekening houdt met alle bronnen van onveiligheid en ze alle mogelijke interventiedomeinen inschakelt. Ze vertaalt zich naar sociale en/of technische maatregelen die zowel aandacht hebben voor de oorzaken van de onveiligheid als voor de effecten ervan. Het is de bedoeling dat de teams dicht bij de burgers staan, zowel in tijd als in ruimte. Dankzij de Lokale Veiligheidsdiagnose past ze zich aan op basis van de vaststellingen op het terrein en de beschikbare gegevens van experts.

Een stimulerende omgeving
Brussel is een bijzonder diverse samenleving. Het is een stad met meerdere, vaak contrasterende gezichten met socio-economische ongelijkheid op een heel groot grondgebied, tal van uitdagingen en een verschil in middelen in de verschillende wijken, en met veel verschillende doelgroepen – inwoners, pendelaars, toeristen, studenten, shoppers,... – die allemaal gebruikers zijn van de openbare ruimte.

Als organisatie die erop toeziet dat iedereen – jongeren in het bijzonder – zijn of haar burgerplichten ten volle vervult, ziet Bravvo die uitdaging als een mogelijkheid om actie te ondernemen:

 • Ze ziet diversiteit in de brede zin van het woord (geslacht, afkomst, overtuiging, seksuele geaardheid enz.) als troef voor de samenleving en een rijke Brusselse identiteit;
 • Ze bevordert de communicatie en uitwisselingen tussen de gebruikers van de stad, tegen individualisme;
 • Ze zet zich in voor een duurzame stad, door een kwalitatief hoogstaande leefomgeving te bieden die aantrekkelijk is voor alle inwoners en gebruikers van de Stad.

De burger centraal
Bravvo wil een overheidsdienst zijn die een luisterend oor biedt en ten dienste staat van de burgers:

 • om de burgers aan te moedigen actief bij te dragen tot een aangename, veilige stad;
 • om alle burgers verantwoordelijkheidszin bij te brengen zodat ze zich bewust zijn van hun rechten en plichten, en van de gevolgen van hun daden, voor zichzelf en voor anderen;
 • om kwalitatief hoogstaande diensten te bieden die permanent aan de behoeften van de burgers zijn aangepast;
 • om acties te ontwikkelen die een rechtstreekse, meetbare impact hebben op het onveiligheidsgevoel en gerelateerde fenomenen;
 • om de burger te tonen welke meerwaarde de financiële investering in preventie heeft.

Een proactieve dienstverlening in de buurt
Als dynamische, open organisatie wil Bravvo:

 • een eerstelijnsdienst bieden die toegankelijk is voor iedereen, om de vinger aan de pols te houden, in het bijzonder in de meest kwetsbare wijken;
 • proactief zijn, door zich te inspireren op goede praktijken (beproefde professionele modellen en ervaringen) en blijk te geven van creativiteit.


Een duidelijke, efficiënte organisatie die anticipeert
Als overheidsorganisatie:

 • verzekert Bravvo een zo duurzaam, efficiënt en doeltreffend mogelijk operationeel beheer en een integere financiering, met duidelijke doelstellingen;
 • innoveert Bravvo als drijvende kracht achter de uitwerking van het lokale veiligheidsbeleid;
 • kan Bravvo anticiperen op en zich aanpassen aan evoluerende omstandigheden.


Een motiverende en aangename werkomgeving
Bravvo positioneert zich als een werkgever die:

 • een vertrouwensklimaat, constructieve dialoog en participatie van zijn medewerkers garandeert;
 • zijn medewerkers de kans geeft om gemakkelijk nieuwe dingen te leren en die de ontwikkeling van het menselijk kapitaal hoog in het vaandel draagt;
 • een kader biedt waar iedereen zich inzet om het goede voorbeeld te geven, onder leiding van toegankelijke, transparant werkende en integere managers.


Een vertrouwensrelatie met de stakeholders
De stakeholders van Bravvo zijn de institutionele en professionele partners en de subsidiërende overheden. De door Bravvo ontwikkelde visie veronderstelt dat de organisatie:

 • in alle vertrouwen en op een geïntegreerde, aanvullende manier samenwerkt met alle begunstigden;
 • duurzame oplossingen ontwikkelt die rekening houden met de belangen van die begunstigden;
 • toeziet op het positieve imago van de organisatie, dat de waarden van Bravvo moet weerspiegelen en ervoor moet zorgen dat de burgers, partners en politici haar blijven vertrouwen.

Gelijkheid: alle burgers worden in alle situaties op dezelfde manier behandeld, zonder onderscheid.

Neutraliteit: de medewerkers van Bravvo vertegenwoordigen de overheid – die de overheid is van en voor alle burgers – en garanderen in dat opzicht diensten, vrij van discriminatie op basis van geslacht, geloofsovertuiging, opvatting, voorkeur voor een gemeenschap of partij, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

Burgerschap: Bravvo zet zich in tegen uitsluiting en voor een maatschappelijk project waarbij iedereen recht heeft op waardigheid en op de mogelijkheid om zich als burger te ontwikkelen. Bravvo bevordert de ontwikkeling van individuele en collectieve levensprojecten, vanuit de overtuiging dat iedereen bijdraagt tot de samenleving.

Respect: Bravvo ondersteunt de ontwikkeling van een tolerante, multiculturele samenleving met respect en openheid voor anderen en voor verschillen, solidariteit tussen de generaties en het recht op vrije meningsuiting voor iedereen.

Deontologie: elk beroep dat binnen Bravvo wordt uitgeoefend, past binnen een duidelijk professioneel kader, om beter te kunnen samenwerken met respect voor de bevolking en de regelgeving.

Contact

Bravvo
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 00
infopreventie@brucity.be

Séverine Hébrant, verantwoordelijke Communicatie
02 279 65 22/21
0491 34 28 72
severine.hebrant@brucity.be

X
Facebook 
Instagram
Linkedin
 

Contactformulier
Laat een bericht achter. Wij antwoorden zo snel mogelijk.
Vergeet niet uw e-mailadres en telefoonnummer te vermelden.