Onze vacatures

Postuleren

Onze vacatures

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

BRAVVO is op zoek voor de dienst jeugd en burgerschap naar een Straathoekwerker (m/v/x).

De straathoekwerker heeft als missie om het doelpubliek (jongeren en onstabiel publiek) te resocialiseren en te empoweren door zich beschikbaar te maken op straat en door het gebruiken van netwerken.

In dit verband, hij/zij:

 • Is aanwezig op straat en toont zijn disponibiliteit voor het doelpubliek aan (specifieke buurten, benaderen en toenaderen van het doelpubliek).
 • Ondersteund de verzoeken van het publiek op individuele basis( luisteren, ondersteuning, oriëntatie).
 • Integreert het doel-publiek door structurerende acties met als doel hen te resocialiseren en te empoweren.
 • Ontwikkelt contactpunten en werkt in een netwerk om een aangepaste antwoord te bieden aan de problematieken van zijn publiek (participatie aan de lokale partnerschappen en platformen,…)
 • Observeert en participeert aan de analyse van de wijk (analyse van de problématieken van de wijk en schakel voor de gemaakte verstellingen).
 • Werkt aan de reductie van de risico’s verbonden aan drugsverslaving.
 • Voed de rapporten en rapporteer aan zijn hiërarchie.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

Bachelor in menswetenschappen (opvoeder, sociaal assistent…).

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • Kennis van de methodologie van sociaal straatwerk;
 • Kennis van de institutionele schakels en van de sociale middelen;
 • Kennis in systematisering is een bijkomende troef;

Attitude

 • Goed relationeel gevoel;
 • In staat om te luisteren;
 • Assertiviteit;
 • Adaptatie vermogen;
 • Initiatief  kunnen nemen;
 • Vermogen om in team verband te werken alsook op een autonome manier;
 • Vermogen om zijn werk en tijd te structuren;
 • Vermogen om het publiek te verantwoordelijken;
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 


AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de barema’s van Stad Brussel, (niveau B1 oftewel 2.847,88 € bruto per maand bij 0 jaar ervaring) die rekening houdt met relevante ervaring.
 • Een eindejaarspremie;
 • De werkuen zijn van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 uut tot 19.30 uur;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

OVER DE FUNCTIE

Bravvo is op zoek naar een gespecialiseerde (M/V/X) met het oog op de lancering van het project Vista. Dat project voorziet in de begeleiding van jongeren die het moeilijk hebben op school en/of afhaken. Het moet meer bepaald hun autonomie vergroten, hun herinschakeling op school ondersteunen en/of hen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Daarvoor steunt het project op vier begeleidingsvormen die gelijktijdig, achtereenvolgens of afwisselend kunnen worden ingeroepen, in functie van de behoeften en situatie van de jongere in kwestie: individuele opvolging / stages / opleidingen / verwante activiteiten.

De gespecialiseerde opvoeder stuurt en beheert het Vista-project, dat voorziet in de begeleiding van jongeren die het moeilijk hebben op school en/of afhaken, door meer bepaald hun autonomie te vergroten, hun herinschakeling op school te ondersteunen en/of hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Het project bevat ook een stageprogramma (schilder, poetshulp, verzorgende enz.) om de betrokkenheid van de jongeren te vergroten en te vermijden dat ze afhaken.

De gespecialiseerde opvoeder: 

 • treedt op als aanspreekpunt voor de individuele opvolging van jongeren binnen het project;
 • voert individuele gesprekken met de jongeren en bereidt indien nodig, een doorverwijzing voor naar de meest aangewezen organisaties voor opvang en begeleiding (voornamelijk naar partners van het project);
 • brengt de beschikbare en relevante diensten voor de opvolging van de jongeren in kaart in samenwerking met de interne diensten van Bravvo (schoolbegeleiding, diensten voor geestelijke gezondheid, juridische bijstand enz.) met het oog op doorverwijzingsmogelijkheden;
 • organiseert indien nodig, gezamenlijke tussenkomsten met partners (Job- en Opleidingshuis, Nota Bene enz.) of andere aangewezen dienstverleners voor deelnemende jongeren (kennismaking met een beroep, bedrijfsbezoek enz.);
 • ziet toe op een goede coördinatie van de diensten en partnerverenigingen in het project;
 • ziet erop toe dat de stages beantwoorden aan de doelstellingen die de vzw en de dienst vooropstellen;
 • helpt de stagebegeleider bij de uitwerking en uitvoering van de projecten en de pedagogische aspecten ervan;
 • werkt indien nodig mee aan de stages voor de jongeren;
 • evalueert, organiseert en realiseert de nodige acties die de toekomst van het project moeten veiligstellen, ook na afloop van het wijkcontract;
 • stelt pedagogische dossiers op voor het project en waakt over de uitvoering ervan binnen de verschillende deelaspecten (gesprekken, stages, groepsactiviteiten).

UW PROFIEL

Opleidingsniveau - diploma

Bachelor met een sociale oriëntatie of een diploma van hoger secundair onderwijs met relevante ervaring

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverde gelijkwaardigheidserkenning kunt voorleggen. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Technische vaardigheden 

 • U bent vertrouwd met de werkwijze van straathoekwerk;
 • U bent vertrouwd met de beschikbare opvanginstellingen en sociale partners;
 • U beschikt over voldoende schrijfvaardigheid. 
 • Project management ervaring

Persoonlijke vaardigheden 

 • U beschikt over analytisch vermogen en kunt behoeften inschatten;
 • U kunt goed overweg met mensen en kunt een luisterend oor bieden;
 • U bent assertief;
 • U kunt zich flexibel opstellen;
 • U gaat proactief te werk en neemt initiatief;
 • U kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken;
 • U kunt uw werk en tijd goed indelen;
 • U slaagt erin een publiek te responsabiliseren;
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturaliteit van Bravvo en wilt zich voor de gemeenschap inzetten.

Taalvaardigheid

U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

ONS AANBOD

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel van 2014. waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht;
 • Bijkomende extralegale verlofdagen;
 • Een terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer;
 • Maaltijdcheques;
 • Een dynamische werkomgeving.

De vzw BRAVVO selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

We moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.

Solliciteren Printbare versie

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

BRAVVO zoekt een Coördinator van het Jeugdcentrum  (m-v-x)  voor de As Jeugd en Burgerschap 

De Jeugd As ondersteunt de ontwikkeling van een actieve burgerschap van jongeren tussen de 12 en 18 jaar van de Stad Brussel. De teams mikken op de activering van deze jongeren door emancipatorische pedagogieën. Ze bereiden hen voor om verantwoordelijke burgers te worden, in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een democratische, solidaire, pluralistische samenleving die open staat aan alle culturen. Onze benadering steunt op de principes van burgerlijke intelligentie en de ontwikkeling van het kunnen handelen. 

De Coördinator van het jeugdcentrum (m-v-x) heeft als missie het beheer van het jeugdcentrum, in al zijn aspecten. 

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwerpt en voert de strategie voor het ontwikkelen van de activiteiten van het centrum uit.
 • Beheert de team van het centrum.
 • Verzekert het administratief en financieel beheer.
 • Werkt samen met het geheel van de diensten van de vzw en de partners.

Als zodanig hij/zij :

Management – team beheer

 • Ondersteunt de animatieteam bij het ontwerpen en het uitvoeren van zijn projecten.
 • Organiseert en animeert de teamvergaderingen. 
 • Voert regelmatig individuele opvolgingsgesprekken en jaarlijkse evaluatiegesprekken met elk lid van zijn team.
 • Beheert het onthaal traject van de nieuwe leden van de team.
 • Controleert de werkuren en stuurt ze door naar het secretariaat van de As.
 • Beheert de vakantie aanvragen van zijn team.

Project beheer – pedagogie

 • Voert het actieplan van de As uit.
 • Voert de acties beslist door de As coördinatie of door het raad van bestuur uit.
 • Draagt bij aan de promotie van de activiteiten.
 • Evalueert de acties die zijn ondernomen bij het doelpubliek.

Organisatie

 • Neemt deel aan de coördinatievergaderingen.
 • Creëert synergiën met de verschillende diensten van BRAVVO, alsook met de lokale netwerken en moedigt het opzetten  van partnerschappen.

Functionering 

 • Stelt de maandelijkse rapporten, de evaluaties, en de activiteitenplanningen op.
 • Ontwerpt en stelt een jaarlijkse activiteiten rapport op met de leden van zijn team.
 • Beheert het budget.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

Bachelor in menswetenschappen (algemene opvoeding, psychologie, mensenwetenschappen).

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • U bent Kennis in de institutionele schakels en het Brussels associatief netwerk.
 • U bent vertrouwd met de standaard computertoepassingen (Word, Excel, Outlook ...);
 • U beschikt over aantoonbare ervaring inzake coaching.

Attitude

 • Projectbeheer;
 • Analytische geest en zin voor synthese;
 • Actieve luistervaardigheden;
 • Redactionele vaardigheden;
 • Goede relationele vaardigheden en Goede communicatievaardigheden;
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring

 • Eerdere ervaring in de animatiesector en jeugdcentra of –huizen (of elke andere structuur die deze doelgroep bereikt) is gewenst.
 • Minstens 3 jaar ervaring als teamverantwoordelijke is noodzakelijk.

AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de barema’s van Stad Brussel, (niveau B4 oftewel 3.792,96€ bruto per maand bij 3 jaar ervaring) die rekening houdt met relevante ervaring.
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

Bravvo is op zoek naar een sociale en wijkbemiddelaar (m/v/x) voor zijn departement Bemiddeling

Desociale en wijkbemiddelaarstelt, door zijn diepgaande kennis van een wijk, projecten voor die de inwoners van een buurt toelaten om een actieve rol op te nemen als actor in zijn wijk met als doel de potentiele collectieve conflicten te verminderen.

Taken :

 • Identificeert de noden en fenomenen specifiek aan de wijk en stelt een lokale diagnostiek ;
 • Initieert en ondersteunt projecten die banden tussen verschillende actoren in een wijk creëert (inwoners, openbare diensten en handelaren, …);
 • Ontwikkelt en leidt contacten met het associatief netwerk (privé en publiek) van de wijk;
 • Werkt samen met verschillende diensten van Bravvo over de fenomenen in de wijk;
 • Onthaalt en antwoordt op de vragen van de inwoners. Hij stuurt ze door indien nodig naar de betrokken diensten;
 • Stelt bemiddeling acties op om conflicten in openbare ruimtes te voorkomen en te beheren.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

- Master in de humane wetenschappen (in het bijzonder sociologie, criminologie,…)

- Een getuigschrift “bemiddeling” is een bijkomende troef

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • Je hebt een goede kennis van de sector;
 • Je hebt goede bemiddelingsvaardigheden ;
 • Je hebt kennis van de juridische, psychologische en sociale diensten in de regio;

Attitude

 • Conflictbeheer
 • Ervaring in projectbeheer
 • Actieve luistervaardigheid
 • Analysevermogen
 • Zelfstandigheid
 • Aanpassingsvermogen naargelang de gesprekspartners
 • Teamspirit
 • Goede mondelingen en schriftelijke communicatie
 • Zin voor organisatie
 • Team spirit en capaciteit om in een multidisciplinaire teams te werken

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring

 • Ervaring van minstens 3 jaar is onontbeerlijk

AANBORD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema's van de Stad Brussel (niveau A1, oftewel 4.116.42€ bruto per maand bij 3 jaar ervaring);
 • Pertinente ervaring wordt in rekening gebracht (behalve voor diensten in de overheidssector kan maximaal 6 jaar ervaring in de privésector of als zelfstandige in rekening worden gebracht);
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.

Uiterste indieningsdatum : 12/05/2024

De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

OVER DE FUNCTIE

De dienst Jeugd ondersteunt de ontwikkeling van actief burgerschap bij jongeren tussen 12 en 18 jaar in de Stad Brussel. De teams zetten in op de activering van deze jongeren via emancipatorische pedagogiek. Ze bereiden de doelgroep voor op verantwoordelijk burgerschap waarbij de jongeren kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een democratische, solidaire en pluralistische samenleving, met een open geest voor alle culturen. Onze benadering steunt op de principes van burgerlijke intelligentie en de ontwikkeling van het kunnen handelen.

De administratief bediende (m-v-x) staat in voor het vervullen van de dagelijkse administratieve taken binnen de pijler. 

Taken: 

 • Aanvragen in ontvangst nemen, registeren, doorsturen, klasseren en centraliseren: 
 • Telefonische oproepen aannemen, beantwoorden en doorverbinden naar de juiste persoon;
 • E-mails lezen en beantwoorden;
 • Klasseren en archiveren;
 • Documenten opstellen, de lay-out verzorgen, standaardbrieven opstellen, teksten nalezen:
 • Activiteitenrapporten en pedagogische documenten nalezen en van lay-out voorzien;
 • Briefwisseling en overeenkomsten;
 • Vergaderingen organiseren en de planning van de afdeling verzorgen:
 • Afspraken inplannen en de agenda van de pijler en de medewerkers bijhouden;
 • Lokalen reserveren voor de projecten en evenementen van de pijler;
 • Afdelingsvergaderingen bijwonen, verslagen en ontwerpen van antwoord opstellen: 
 • De agenda voorbereiden, meewerken aan de opmaak van de notulen, uitwisselingsdagen enz.;
 • Via interne en externe contactpersonen informatie opvragen en centraliseren, en de documenten bijeenbrengen die nodig zijn om de dossiers bij te werken. De informatie verspreiden:
 • Informatie, tarieven (zaalreservering enz.) opvragen;
 • Vrijwilligers zoeken;
 • Gegevens invoeren en updaten in de databases, overzichten en tabellen opmaken: 
 • Het administratiepakket van de centra opvolgen: financieel dagboek, kassatickets, administratieve documenten controleren (vergoeding, register enz.);
 • De digitale documenten op de verschillende platforms (SharePoint, Lios, Mpleo enz.) opvolgen;
 • De aanvragen voor de organisatie van projecten en evenementen (Stad Brussel/Bravvo/interne evenementen enz.) opvolgen;
 • De administratie van de vrijwilligers die betrokken zijn bij de schoolbegeleiding opvolgen;
 • De instructies afkomstig van de coördinatie van de pijler Jeugd en Burgerschap toepassen en opvolgen; 
 • Verslag uitbrengen aan de verantwoordelijke van de administratieve afdeling van de pijler Jeugd en Burgerschap. 

UW PROFIEL

Opleidingsniveau - diploma

 • Houder van een getuigschrift hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in administratie.

* Indien u een diploma behaalde in een land buiten de Benelux, kunt u eveneens naar deze functie solliciteren, op voorwaarde dat u een gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma kunt voorleggen, afgeleverd door de Franse of Vlaamse gemeenschap. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Technische vaardigheden 

 • U beschikt over goede redactionele vaardigheden en gaat georganiseerd te werk;
 • U kunt goed overweg met de standaard computertoepassingen (MS Office); 

Persoonlijke vaardigheden 

 • Zorgvuldig te werk gaan, met zin voor organisatie;
 • Punctueel zijn en blijk geven van volharding en regelmaat;
 • Goed functioneren in teamverband;
 • Goede interpersoonlijke vaardigheden;
 • Het vertrouwelijke karakter van de job naleven; 
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Een luisterend oor bieden;
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en wenst zich voor de gemeenschap in te zetten.

Taalvaardigheid

 • U beheerst minstens één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede taal. 

Ervaring 

 • Bewezen ervaring in een administratieve functie.

ONS AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel (niveau C, oftewel € 2.467,36 bruto voor 0 jaar anciënniteit) waarbij eerdere ervaring in rekening kan worden gebracht;
 • Bijkomende extralegale verlofdagen (pro rata afhankelijk van de datum van indiensttreding);
 • Eindejaarspremie;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Maaltijdcheques;
 • Derde pijler pensioensparen;
 • Voordeeltarieven voor medische zorgen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.

Uiterste datum voor kandidaatstelling: 05/05/2024

De vzw Bravvo selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit. We moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.

Solliciteren Printbare versie