Onze vacatures

Postuleren

Onze vacatures

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

BRAVVO is op zoek voor de dienst jeugd en burgerschap naar een Straathoekwerker (m/v/x).

De straathoekwerker heeft als missie om het doelpubliek (jongeren en onstabiel publiek) te resocialiseren en te empoweren door zich beschikbaar te maken op straat en door het gebruiken van netwerken.

In dit verband, hij/zij:

 • Is aanwezig op straat en toont zijn disponibiliteit voor het doelpubliek aan (specifieke buurten, benaderen en toenaderen van het doelpubliek).
 • Ondersteund de verzoeken van het publiek op individuele basis( luisteren, ondersteuning, oriëntatie).
 • Integreert het doel-publiek door structurerende acties met als doel hen te resocialiseren en te empoweren.
 • Ontwikkelt contactpunten en werkt in een netwerk om een aangepaste antwoord te bieden aan de problematieken van zijn publiek (participatie aan de lokale partnerschappen en platformen,…)
 • Observeert en participeert aan de analyse van de wijk (analyse van de problématieken van de wijk en schakel voor de gemaakte verstellingen).
 • Werkt aan de reductie van de risico’s verbonden aan drugsverslaving.
 • Voed de rapporten en rapporteer aan zijn hiërarchie.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

Bachelor in menswetenschappen (opvoeder, sociaal assistent…).

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • Kennis van de methodologie van sociaal straatwerk;
 • Kennis van de institutionele schakels en van de sociale middelen;
 • Kennis in systematisering is een bijkomende troef;

Attitude

 • Goed relationeel gevoel;
 • In staat om te luisteren;
 • Assertiviteit;
 • Adaptatie vermogen;
 • Initiatief  kunnen nemen;
 • Vermogen om in team verband te werken alsook op een autonome manier;
 • Vermogen om zijn werk en tijd te structuren;
 • Vermogen om het publiek te verantwoordelijken;
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 


AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de barema’s van Stad Brussel, (niveau B1 oftewel 2.633,99 € bruto per maand bij 0 jaar ervaring) die rekening houdt met relevante ervaring.
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

OVER DE FUNCTIE

Bravvo is op zoek naar een gespecialiseerde (M/V/X) met het oog op de lancering van het project Vista. Dat project voorziet in de begeleiding van jongeren die het moeilijk hebben op school en/of afhaken. Het moet meer bepaald hun autonomie vergroten, hun herinschakeling op school ondersteunen en/of hen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Daarvoor steunt het project op vier begeleidingsvormen die gelijktijdig, achtereenvolgens of afwisselend kunnen worden ingeroepen, in functie van de behoeften en situatie van de jongere in kwestie: individuele opvolging / stages / opleidingen / verwante activiteiten.

De gespecialiseerde opvoeder stuurt en beheert het Vista-project, dat voorziet in de begeleiding van jongeren die het moeilijk hebben op school en/of afhaken, door meer bepaald hun autonomie te vergroten, hun herinschakeling op school te ondersteunen en/of hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Het project bevat ook een stageprogramma (schilder, poetshulp, verzorgende enz.) om de betrokkenheid van de jongeren te vergroten en te vermijden dat ze afhaken.

De gespecialiseerde opvoeder: 

 • treedt op als aanspreekpunt voor de individuele opvolging van jongeren binnen het project;
 • voert individuele gesprekken met de jongeren en bereidt indien nodig, een doorverwijzing voor naar de meest aangewezen organisaties voor opvang en begeleiding (voornamelijk naar partners van het project);
 • brengt de beschikbare en relevante diensten voor de opvolging van de jongeren in kaart in samenwerking met de interne diensten van Bravvo (schoolbegeleiding, diensten voor geestelijke gezondheid, juridische bijstand enz.) met het oog op doorverwijzingsmogelijkheden;
 • organiseert indien nodig, gezamenlijke tussenkomsten met partners (Job- en Opleidingshuis, Nota Bene enz.) of andere aangewezen dienstverleners voor deelnemende jongeren (kennismaking met een beroep, bedrijfsbezoek enz.);
 • ziet toe op een goede coördinatie van de diensten en partnerverenigingen in het project;
 • ziet erop toe dat de stages beantwoorden aan de doelstellingen die de vzw en de dienst vooropstellen;
 • helpt de stagebegeleider bij de uitwerking en uitvoering van de projecten en de pedagogische aspecten ervan;
 • werkt indien nodig mee aan de stages voor de jongeren;
 • evalueert, organiseert en realiseert de nodige acties die de toekomst van het project moeten veiligstellen, ook na afloop van het wijkcontract;
 • stelt pedagogische dossiers op voor het project en waakt over de uitvoering ervan binnen de verschillende deelaspecten (gesprekken, stages, groepsactiviteiten).

UW PROFIEL

Opleidingsniveau - diploma

Bachelor met een sociale oriëntatie of een diploma van hoger secundair onderwijs met relevante ervaring

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverde gelijkwaardigheidserkenning kunt voorleggen. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Technische vaardigheden 

 • U bent vertrouwd met de werkwijze van straathoekwerk;
 • U bent vertrouwd met de beschikbare opvanginstellingen en sociale partners;
 • U beschikt over voldoende schrijfvaardigheid. 
 • Project management ervaring

Persoonlijke vaardigheden 

 • U beschikt over analytisch vermogen en kunt behoeften inschatten;
 • U kunt goed overweg met mensen en kunt een luisterend oor bieden;
 • U bent assertief;
 • U kunt zich flexibel opstellen;
 • U gaat proactief te werk en neemt initiatief;
 • U kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken;
 • U kunt uw werk en tijd goed indelen;
 • U slaagt erin een publiek te responsabiliseren;
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturaliteit van Bravvo en wilt zich voor de gemeenschap inzetten.

Taalvaardigheid

U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

ONS AANBOD

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel van 2014. waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht;
 • Bijkomende extralegale verlofdagen;
 • Een terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer;
 • Maaltijdcheques;
 • Een dynamische werkomgeving.

De vzw BRAVVO selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

We moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.

Solliciteren Printbare versie

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

BRAVVO zoekt een Coördinator van het Jeugdcentrum  (m-v-x)  voor de As Jeugd en Burgerschap 

De Jeugd As ondersteunt de ontwikkeling van een actieve burgerschap van jongeren tussen de 12 en 18 jaar van de Stad Brussel. De teams mikken op de activering van deze jongeren door emancipatorische pedagogieën. Ze bereiden hen voor om verantwoordelijke burgers te worden, in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een democratische, solidaire, pluralistische samenleving die open staat aan alle culturen. Onze benadering steunt op de principes van burgerlijke intelligentie en de ontwikkeling van het kunnen handelen. 

De Coördinator van het jeugdcentrum (m-v-x) heeft als missie het beheer van het jeugdcentrum, in al zijn aspecten. 

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwerpt en voert de strategie voor het ontwikkelen van de activiteiten van het centrum uit.
 • Beheert de team van het centrum.
 • Verzekert het administratief en financieel beheer.
 • Werkt samen met het geheel van de diensten van de vzw en de partners.

Als zodanig hij/zij :

Management – team beheer

 • Ondersteunt de animatieteam bij het ontwerpen en het uitvoeren van zijn projecten.
 • Organiseert en animeert de teamvergaderingen. 
 • Voert regelmatig individuele opvolgingsgesprekken en jaarlijkse evaluatiegesprekken met elk lid van zijn team.
 • Beheert het onthaal traject van de nieuwe leden van de team.
 • Controleert de werkuren en stuurt ze door naar het secretariaat van de As.
 • Beheert de vakantie aanvragen van zijn team.

Project beheer – pedagogie

 • Voert het actieplan van de As uit.
 • Voert de acties beslist door de As coördinatie of door het raad van bestuur uit.
 • Draagt bij aan de promotie van de activiteiten.
 • Evalueert de acties die zijn ondernomen bij het doelpubliek.

Organisatie

 • Neemt deel aan de coördinatievergaderingen.
 • Creëert synergiën met de verschillende diensten van BRAVVO, alsook met de lokale netwerken en moedigt het opzetten  van partnerschappen.

Functionering 

 • Stelt de maandelijkse rapporten, de evaluaties, en de activiteitenplanningen op.
 • Ontwerpt en stelt een jaarlijkse activiteiten rapport op met de leden van zijn team.
 • Beheert het budget.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

Bachelor in menswetenschappen (algemene opvoeding, psychologie, mensenwetenschappen).

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • U bent Kennis in de institutionele schakels en het Brussels associatief netwerk.
 • U bent vertrouwd met de standaard computertoepassingen (Word, Excel, Outlook ...);
 • U beschikt over aantoonbare ervaring inzake coaching.

Attitude

 • Projectbeheer;
 • Analytische geest en zin voor synthese;
 • Actieve luistervaardigheden;
 • Redactionele vaardigheden;
 • Goede relationele vaardigheden en Goede communicatievaardigheden;
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring

 • Eerdere ervaring in de animatiesector en jeugdcentra of –huizen (of elke andere structuur die deze doelgroep bereikt) is gewenst.
 • Minstens 3 jaar ervaring als teamverantwoordelijke is noodzakelijk.

AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de barema’s van Stad Brussel, (niveau B4 oftewel 3.792,96€ bruto per maand bij 3 jaar ervaring) die rekening houdt met relevante ervaring.
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

OVER DE FUNCTIE

De vzw BRAVVO is op zoek naar een Bruciteam-medewerker (m-v-x) voor de dienst Openbare Rust. Als Bruciteam-medewerker waakt u over de aangename sfeer in het stadscentrum door de gebruikers te informeren en probleemsituaties in de openbare ruimte te melden bij de verschillende bevoegde diensten van de Stad Brussel en de lokale verenigingen die actief zijn op het terrein. U pakt de oorzaken van overlast in de openbare ruimte aan en werkt zo een groter veiligheidsgevoel voor de gebruikers in de hand. 

De voornaamste activiteiten van een Bruciteam-medewerker zijn: (niet-exhaustieve lijst)

 • Elk aspect opvolgen dat een invloed kan hebben op de levenskwaliteit in de openbare ruimte;
 • Vaststellingen op het terrein melden bij de bevoegde autoriteiten (beschadigingen, veiligheidsproblemen enz.);
 • Vertrouwd zijn met de realiteit op het terrein;
 • Onburgerlijk gedrag en overlast bestrijden;
 • De buurtbewoners, handelaars en gebruikers in de Stad naar de gepaste dienst doorverwijzen, bijstaan en informeren.

UW PROFIEL

Opleidingsniveau - diploma

Getuigschrift lager secundair onderwijs

*Indien u een diploma behaalde in een land buiten de Benelux, kunt u eveneens naar deze functie solliciteren, op voorwaarde dat u een gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma kunt voorleggen, afgeleverd door de Franse of Vlaamse gemeenschap. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Technische vaardigheden 

 • U beschikt over een goede kennis over het gewest;
 • U gaat methodologisch te werk op het terrein.

Persoonlijke vaardigheden 

 • U kunt duidelijk communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • U kunt snel inspelen op onverwachte situaties;
 • U bent empathisch en sociaal aangelegd, en gaat respectvol om met anderen; 
 • U beschikt over een goede fysieke conditie;
 • U kunt zich vlot aanpassen aan verschillende gesprekspartners;
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturaliteit van BRAVVO en wenst zich voor de gemeenschap in te zetten; 

Taalvaardigheid

U beheerst minstens een van de twee grootste landstalen (Frans of Nederlands) perfect en beschikt over een goede basiskennis van de tweede taal.

Het spreken van een andere vreemde taal is een troef.

Ervaring 

Pertinente ervaring in een gelijkaardige functie.

ONS AANBOD

 • Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ;
 • Een loon volgens de barema's van de Stad Brussel (Niveau D1, met name 2.343,98 euro bruto per maand). Pertinente ervaring wordt in rekening gebracht;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Eindejaarspremie;
 • Terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer;
 • Maaltijdcheques;
 • Voordeeltarief voor medische zorgen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.

Uiterste datum voor kandidaatstelling: 09/06/2023

De vzw BRAVVO selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

We moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

OVER DE FUNCTIE

De dienst Jeugd ondersteunt de ontwikkeling van actief burgerschap bij jongeren tussen 12 en 18 jaar in de Stad Brussel. De teams zetten in op de activering van deze jongeren via emancipatorische pedagogiek. Ze bereiden de doelgroep voor op verantwoordelijk burgerschap waarbij de jongeren kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een democratische, solidaire en pluralistische samenleving, met een open geest voor alle culturen. Onze benadering steunt op de principes van burgerlijke intelligentie en de ontwikkeling van het kunnen handelen. 

De administratief coördinator & projectverantwoordelijke (m-v-x) staat in voor het vervullen van de dagelijkse administratieve taken en de opvolging van de lopende projecten binnen de dienst Jeugd. 

Taken: 

 • In het kader van de coördinatie van de dienst Jeugd en Burgerschap de administratieve processen en procedures in kaart brengen (doorlichten), uitwerken en implementeren om de werking ervan te optimaliseren;
 • Een algemene visie uitwerken op de administratieve taken van de dienst en nauw samenwerken met de afdeling Coördinatie van de dienst;
 • Erop toezien dat de teams van de dienst Jeugd en Burgerschap de administratieve tools voor de opvolging van de projecten correct gebruiken, ervoor zorgen dat deze volledig aansluiten op de taken en het gebruik ervan optimaliseren;
 • De beslissingen van de afdeling Coördinatie opvolgen om over elementen te beschikken die de besluitvorming binnen het eigen domein mogelijk maken door deel te nemen aan de implementatie en opvolging van bepaalde sectoroverschrijdende projecten van de dienst Jeugd en Burgerschap;
 • De taken van de assistent-coördinator organiseren en superviseren om de nodige competenties te ontwikkelen en de kwaliteit van het werk dat door de afdeling Coördinatie wordt uitgevoerd, te handhaven;
 • Het financieel dagboek van de dienst aanmaken en opvolgen (opvolgingstabellen ...);
 • De administratieve en logistieke activiteiten en aanvragen van de teams centraliseren en de uitvoering ervan opvolgen en monitoren;
 • De inhoud van de interne en externe communicatiemiddelen van de dienst Jeugd en Burgerschap controleren in samenspraak met de afdeling Communicatie van de vzw;
 • Meewerken aan de verantwoording van de subsidies en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning.

UW PROFIEL

Opleidingsniveau - diploma

Bachelor, bij voorkeur in humane of sociale wetenschappen of in communicatie.

* Indien u een diploma behaalde in een land buiten de Benelux, kunt u eveneens naar deze functie solliciteren, op voorwaarde dat u een gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma kunt voorleggen, afgeleverd door de Franse of Vlaamse gemeenschap. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Technische vaardigheden 

 • Zeer goede schrijfvaardigheid;
 • Zeer goede kennis van computertoepassingen (MS Office), goede kennis van Excel is een pluspunt;
 • Vertrouwd zijn met projectbeheer;
 • Kennis en inzicht in de good practices van de sociale netwerken en nieuwe technologieën.

Persoonlijke vaardigheden 

 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Goed functioneren in teamverband;
 • Nauwgezet, methodologisch, dynamisch en proactief;
 • Stressbestendig;
 • Communicatief sterk;
 • Zich kunnen vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturaliteit van Bravvo en zich graag ten dienste stellen van de gemeenschap.

Taalvaardigheid

U beheerst minstens één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede taal. 

Ervaring 

Minimale ervaring in projectmanagement en/of administratieve verantwoordelijkheid vereist 

ONS AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel (niveau B, € 2.633,99 bruto voor 0 jaar anciënniteit) waarbij eerdere ervaring in rekening kan worden gebracht;
 • Extralegale verlofdagen (pro rata afhankelijk van de datum van indiensttreding);
 • Eindejaarspremie;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Maaltijdcheques van € 8;
 • Voordeeltarieven voor medische zorgen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.

Uiterste datum voor kandidaatstelling: 11/06/2023

De vzw Bravvo selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

We moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het wervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.

Solliciteren Printbare versie