Week van de bemiddeling: "Communicatie is van cruciaal belang om conflicten tussen buren of naasten te vermijden."

Patricia

In het kader van de internationale week van de bemiddeling 2020 legt Patricia Verschaffel, een van de vier lokale bemiddelaarsters van Bravvo, ons uit wat haar job inhoudt. Een snelle communicatie is volgens Patricia van cruciaal belang om conflicten tussen buren of naasten te vermijden.

 

 

 

 

 

Patricia: Lokale bemiddeling laat toe een conflict tussen personen buiten het gerecht om op te lossen via een gesprek. Het gaat voornamelijk om familiale of echtelijke conflicten, burenruzies of huurproblemen. Dan hebben we het over geluidsoverlast, pesten, gescheiden ouders op zoek naar een geschikt co-ouderschap, familieleden die niet meer met elkaar kunnen praten. In geval van huurconflicten, kan het zijn dat huurders hun huurwaarborg niet terugkrijgen.

Waarom kies je beter voor bemiddeling dan voor een rechtszaak?

Een rechtszaak kan lang aanslepen en duur zijn. Maar vooral: men heeft de touwtjes niet meer in handen. De rechter beslist in jouw plaats.Niets belet dat er andere, gelijkaardige problemen opduiken. In het geval van bemiddeling verbinden de personen zich ertoe actief naar een duurzame oplossing of een akkoord op maat te zoeken waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Hoe verloopt bemiddeling?

De persoon vindt de weg naar ons via mond-aan-mondreclame, de politie of een instelling. In een eerste gesprek geeft de persoon zijn of haar versie van de feiten. Vervolgens stelt de bemiddelaar voor om contact op te nemen met de andere persoon en hem of haar te ontvangen, om zo ook de andere kant van het conflict te horen. Het uitgangspunt is beide personen samen aan de tafel krijgen. Dat is de uitdaging voor de bemiddelaar. Als beide personen bereid zijn om elkaar te ontmoeten, wijst dat er alvast op dat zij bereid zijn om te praten, naar elkaar te luisteren en samen een oplossing te zoeken. In eerste instantie zal de bemiddelaar inzetten op communicatie en iedereen toelaten zich in alle veiligheid uit te drukken. De bemiddelaar tracht ieders behoeften in kaart te brengen, zonder op een debat van 'juist of fout' aan te sturen. Iemand beschuldigen, leidt immers nergens toe.  We leggen de focus op wat voor elk van de partijen het belangrijkste is, wat uiteenlopende pistes opent naar oplossingen.

Op welke principes steun je in je job?

Het is de rol van de bemiddelaar om de gepaste omstandigheden te creëren voor een kwalitatief gesprek: laat elkaar uitspreken, spreek vanuit het ik-perspectief ("Hoe zie ik de situatie?", "Waar heb ik behoefte aan?"), opdat de twee personen een beter beeld krijgen van de situatie. Dat komt de zoektocht naar oplossingen ten goede. Daarvoor kunnen we terugvallen op drie grote principes: de vrijwillige aard van de zoektocht naar een oplossing (de personen worden er niet toe verplicht en kunnen zich op elk moment terugtrekken); de vertrouwelijkheid van de gesprekken (wat bij de bemiddelaar wordt gezegd, blijft bij de bemiddelaar en kan tegen niemand worden gebruikt, ook niet als het niet tot een akkoord komt); de neutraliteit en onpartijdigheid van de bemiddelaar.

Hoe kom je tot een duurzame oplossing?

We zetten vooral in op de relatie, band en communicatie tussen de personen. Waarom? Ze zullen doorgaans immers ook los van de situatie in kwestie nog contact hebben met elkaar.Ouders die scheiden, blijven immers ouders. Zij zullen moeten leren om samen beslissingen te nemen over de kinderen. Hetzelfde geldt voor buren. Zolang ze niet verhuizen, blijven ze buren. Het uitgangspunt is heus niet dat zij beste vrienden worden, maar ze moeten op tijd met elkaar kunnen praten, kunnen communiceren wanneer zich een probleem voordoet. Een eenvoudig sms'je op het juiste moment kan al volstaan om te vermijden dat een situatie escaleert.

Je wacht dus best niet te lang om met elkaar te praten?

Nog al te vaak zoeken mensen te laat bemiddeling en liggen ze in een conflict verwikkeld dat al lang sluimert. Wanneer een probleem meer dan twee jaar aansleept, wordt het erg moeilijk om iemands persoonlijke standpunt bij te sturen. Men verwijt anderen van kwaad opzet, terwijl het gewoon om een misverstand kan gaan. Ik raad iedereen aan om sneller in te grijpen, om sneller even bij de buur aan te kloppen in de plaats van bemiddeling in te moeten roepen. Onlangs kwam iemand bij me langs met een klacht over een buur die de hele dag door muziek repeteerde. De twee kwamen elkaar nooit tegen. Dankzij de bemiddeling kwamen ze meteen tot een oplossing. De muzikant dacht er goed aan te doen door overdag te oefenen, maar zijn buur moest thuis aan telewerk doen.

Meer info