Een gesprek met Lionel, sociaal bemiddelaar in het centrum van Laken

Lionel

Een aangename buurt? Als de verstandhouding tussen de bewoners goed is, lukt dat. Om dialoog en een goede verstandhouding in de hand te werken, kunt u rekenen op de sociaal bemiddelaar van Bravvo. Zoals Lionel in het Centrum van Laken, met name de Bockstaelwijk, de Maria-Christinastraat en een deel langs het kanaal. Voor de bemiddelingsweek, spreekt Lionel - zes jaar sociaal bemiddelaar bij Bravvo, diploma's sociale wetenschappen, sociologie en antropologie op zak - over zijn werk.

 

Wat is jouw taak?

Een sociaal bemiddelaar is actief binnen een specifiek gebied en draagt er bij tot een goede verstandhouding. Het is onze taak om uiteenlopende collectieve conflicten te voorkomen en om bestaande conflicten in de openbare ruimte het hoofd te bieden. Op straat, in parken, op openbare pleinen, voor gebouwen, in metrostations ... De openbare ruimte is het ideale decor voor wat zich afspeelt in de samenleving. Door deze plaatsen een positieve invulling te geven en daar zo veel mogelijk bewoners en partners bij te betrekken, kunnen we met onze acties bijdragen tot de gezelligheid.

Met welke voorstellen kan de burger bij jou aankloppen?

47419801611_c8e4fee8b1_k.jpgMijn deur staat altijd open. Mijn kantoor bevindt zich te midden van uiteenlopende diensten van Bravvo: het jeugdcentrum Horizon, de straathoekwerkers, de gemeenschapswachten ...

Burgers kunnen naar ons toe komen met elk soort buurtproject waarvoor ze steun zoeken, of met elke vraag in verband met het leven in de wijk. Een gezamenlijke tuin, een buurtfeest, een eetfestijn met de bewoners of een feest voor de buren ...

We stellen alles in het werk om burgerinitiatieven te steunen!

 

Hoe voorkom je diverse conflicten?

Wij werken specifiek met groepen en gemeenschappen. Het is de bedoeling om een band tussen de bewoners te scheppen of te herstellen. In het eerste geval zetten we projecten op die ontmoetingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk of op een locatie in de hand werken: tussen senioren en jongeren, tussen inwoners met verschillende culturele achtergronden, tussen nieuwe inwoners van een wijk en zij die er al langer wonen, ... Zo hebben we onlangs bij de creatie van de nieuwe wijk Tivoli Greencity de integratie van de nieuwe inwoners in dit deel van Laken bevorderd met behulp van een onthaaltool, door hen hier op weg te helpen, door contact te leggen met de verschillende openbare diensten, door themaworkshops te organiseren rond huisvesting of onderwijs, door ontmoetingen met de andere bewoners te bevorderen enz.

Je bent ook de drijvende kracht achter Radio Marie-Christine (RMC). Waarover gaat het precies?

50190905113_2dde0caf18_k.jpg We hebben deze participatieve radio in het leven geroepen om het contact tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk te bevorderen. Zo willen we het beperkte contact tussen mensen van verschillende culturen, leeftijden of geslachten tegengaan. RMC zendt elke maand opnames uit die door de bewoners tijdens thematische workshops zijn gemaakt over het leven en het samenleven in de wijk.

Elke maand strijken we ergens met onze pop-upstudio neer, zoals in een van de winkels in de Maria-Christinastraat. Van daaruit maken we radio via luidsprekers op straat, op de sociale netwerken, via het internet, maar ook echt in de ether (Radio Panik).

We zijn aan onze tweede uitzending toe. De lokale radio zendt voornamelijk reportages uit die de bewoners hebben opgenomen, maar er worden ook gesprekken gevoerd met de mensen uit de wijk.

Er wordt soms gewezen op een kloof tussen een deel van de inwoners en de instellingen. Ga jij op het terrein op zoek naar oplossingen om die weer met elkaar in contact te brengen?

We stellen inderdaad vast dat er een zekere kloof gaapt tussen een deel van de wijkbewoners en bepaalde instellingen. De bewoners zijn niet altijd op de hoogte van de beschikbare openbare diensten of het aanbod aan ondersteuning voor gezamenlijke acties. Dat bracht ons - bemiddelaars en straathoekwerkers - op het idee om een mobiele post op te zetten waarmee we ons doelpubliek rechtstreeks konden bereiken in de openbare ruimten in de wijk zelf.

39102380415_5d2c9ac482_k.jpg Bij de Bravvo-mobiel kunnen bewoners even halt houden voor een kopje koffie en een gesprek. Het kan om persoonlijke zaken gaan, zoals administratieve hulp of schoolbegeleiding, maar ook om vragen op wijkniveau: openbare netheid, de wens om een speelplein aan te leggen enz. We hebben met de Bravvo-mobiel al tientallen kilometers afgelegd in de wijk om met de bewoners te praten of aanwezig te zijn bij evenementen. Dat heeft al vrij veel resultaten opgeleverd. Zo hebben we een groepje jongeren van A tot Z begeleid bij hun aanvraag voor openbare fitnessvoorzieningen.

 

Je wordt ook ingeschakeld wanneer er probleemsituaties opduiken in de wijk...

In dit tweede geval is het onze taak om rechtstreeks of onrechtstreeks als tussenschakel de partijen met elkaar in contact te brengen, zodat zij tot een oplossing voor het conflict kunnen komen. In geval van een conflicterend gebruik van de openbare ruimte door verschillende bevolkingsgroepen (zoals in een park), kunnen we vergaderingen met vertegenwoordigers van elke groep organiseren. Het is wel zo dat we wat de openbare ruimte betreft op uiteenlopende problemen stuiten. Zo zijn relatief hechte groepen vereist voor dialoog en onderhandeling. In sommige gevallen vormen de jongeren op een speelplein geen hechte groep, maar veeleer een netwerk. Het gaat zelden om dezelfde personen, hoewel ze elkaar allen in meer of mindere mate kennen. Met wie moet je dan praten om vooruitgang te boeken? Dat is niet eenvoudig.

In zo'n situatie neemt de sociale bemiddeling een bredere vorm aan. De sociaal bemiddelaar treedt altijd op als derde, maar zal de conflictsituatie anders gaan aanpakken en verder gaan dan het 'traditionele' samenbrengen van de twee betrokken partijen. Door bijvoorbeeld aan te sturen op een overleg met alle betrokken partijen, inclusief de conciërge, als die er is, met het oog op een integrale aanpak van de situatie.

50191712307_b557afd4de_k.jpg

 

Zijn er gevallen waarin bemiddeling helemaal niet mogelijk is?

Bemiddeling vereist dat de verschillende partijen bereid zijn om tot een oplossing te komen waarin iedereen zich kan vinden. Dat is niet altijd het geval. Vooral als er geld mee gemoeid is, wordt het erg moeilijk. Wanneer een bende in een bepaald gebouw rondhangt en er drugs verkoopt, hebben de leden er alle belang bij zich die plaats toe te eigenen om er hun handeltje verder te drijven. Bemiddeling met de andere bewoners is in dat geval niet mogelijk. In dergelijke gevallen treden we op als buurtreferent. Enerzijds kennen we de situatie op het terrein goed, anderzijds kunnen we andere spelers zoals de politie, de sociale huisvestingsmaatschappij of de bewonersraad inschakelen. Hoe het ook zij, wij trekken elke dag het terrein op om ervoor te zorgen dat iedereen het zo goed mogelijk heeft in de wijk.

49278111376_c27cb29538_k.jpg

Meer info